Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Η Κ. Ιγγλέζη, Πρόεδρος της Ειδ. Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος για τη ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2015, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής Ιγγλέζη Κατερίνα, η οποία συμμετείχε ήδη ενεργά στην εν λόγω επιτροπή από το 2012Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων επ’ αυτού. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για τηνπροστασία του περιβάλλοντος.
  
Ειδικότερα αποσκοπεί στην προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δράσεις και φυσικές καταστροφές, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης και των οικοσυστημάτων, στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη διαχείριση των ορυκτών πόρων καθώς και στην προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. 
Επιπλέον η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων και στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: